U bent hier

Informatienota vrijwilligerswerk vzw VPW Klein-Brabant

Informatie voor alle vrijwilligers, die zich engageren binnen de vzw VPW Klein-Brabant.

• Het juridisch statuut van de organisatie :

De vereniging, opgericht onder de vorm van een VZW, neemt als benaming aan “‘V.Z.W Vereniging der Parochiale Werken van het decanaat Klein-Brabant”. Afgekort “‘V.Z.W V.P.W.  Klein-Brabant”.

• De sociale doelstelling van de organisatie :

§ 1  De vereniging heeft tot doel:

1.  het financieel en materieel beheer van de afdelingen (zie art. 6), te organiseren en waar te nemen in samenwerking met de pastorale verantwoordelijken,

2.  bij te dragen en te helpen bij de stichting en het beheer van activiteiten met een godsdienstig, sociaal, educatief of cultureel karakter, die zich situeren in het kader of in het verlengde van de opdrachten van de pastoraal verantwoordelijken,

3.  het Rooms-katholiek karakter als een wezenlijk element  van de vereniging te verdedigen en uit te dragen.

§ 2  De vereniging heeft eveneens tot doel het behoud en de valorisatie van de  monumenten  waar ze eigenaar van is.

De vereniging heeft expliciet niet tot doel datgene wat de bevoegdheid is van kerkfabrieken en centrale kerkbesturen, met name het onderhouden en inrichten van kerkgebouwen en de materiele voorzieningen voor liturgie. Dit vermits de wetgever deze taken expliciet heeft opgedragen aan kerkfabrieken en centrale kerkbesturen.

§ 3  De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

§ 4  De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan voornoemde doelen.

 

• Verzekeringen

Er zijn verzekeringen afgesloten voor de vrijwilligers bij I.C.-verzekeringen  (www.ic-verzekeringen.be) :

  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid B.A., AXA 730268091001
  • Lichamelijke ongevallen vrijwilligers, AXA 7302603810011
  • Catechesewerking, AXA 5800885

• Kostenvergoeding

Onze vrijwilligers worden niet betaald voor hun prestaties.  Ze kunnen echter soms een onkostenvergoeding ontvangen.

Hetzij :

1.  een forfaitaire kostenvergoeding, dan vergoedt de vzw een bedrag, zonder dat daar bewijsstukken tegenover staan. Het maximumbedrag op 01/01/08 bedraagt 29,05 per dag en 1161,22 per jaar. (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd). Deze vergoeding is enkel mogelijk in onderling akkoord tussen de vrijwilliger en de vzw.

2. een reële kostenvergoeding, dan betaalt de vzw de werkelijk gemaakte onkosten terug. De vrijwilliger bewijst de uitgaven die hij of zij in functie van de vzw VPW Klein-Brabant maakte door de nodige bewijsstukken voor te leggen, deze worden dan vergoed.  Deze vergoeding is mogelijk voor alle vrijwilligers.

• Geheimhoudingsplicht

We verwachten van al onze vrijwilligers dat ze zich houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (zie artikel 458 van het Strafwetboek).  Dit gaat over alle informatie die je tijdens je vrijwilligerswerk verneemt, waarvan mag aangenomen worden dat deze zaken feitelijk onbekend zijn, die onbekend moeten blijven, die gevoelig zijn of waarvan gevraagd wordt om ze geheim te houden omdat ze anders morele of materiële schade zouden kunnen opleveren. Aan elke vrijwilliger wordt gevraagd deze informatie discreet te behandelen.